<% Response.Buffer = true Dim V_ValiderEmail, V_Snabler, V_UgyldigeDomaener, V_Domaene, V_GyldigeEndelser, V_GyldigEndelse, V_Endelse, V_Ekskluder, V_i, V_Status Function Valider(V_ValiderEmail) Valider = True V_ValiderEmail = LCase(V_ValiderEmail) ' (1) Check laengde '----------------------------------------------------------------------- If Len(V_ValiderEmail) < 5 Then Valider = False V_Status = "E-mail adressen er for kort." Exit Function End If ' (2) Skal indeholde @ '-------------------------------------------------------------------- If InStr(V_ValiderEmail,"@") = 0 Then Valider = False V_Status = "Der mangler et ""@"" i e-mail adressen." Exit Function End If ' (3) Undgaa "@." og ".@" '----------------------------------------------------------------- If ((InStr(V_ValiderEmail,"@.") <> 0) OR (InStr(V_ValiderEmail,".@") <> 0)) Then Valider = False V_Status = "Der må ikke være et punktum lige op af et ""@"" i e-mail adressen." Exit Function End If ' (4) Check om der er noget foran @ '------------------------------------------------------- If Len(Left(V_ValiderEmail,InStr(V_ValiderEmail,"@") - 1)) = 0 Then Valider = False V_Status = "Der mangler noget foran ""@"" i e-mail adressen." Exit Function End If ' (5) Minimum 1 "." '----------------------------------------------------------------------- If InStr(V_ValiderEmail,".") = 0 Then Valider = False V_Status = "En e-mail adresse indeholder mindst eet punktum." Exit Function End If ' (6) Max 3 tegn efter sidste "." '--------------------------------------------------------- If (Len(V_ValiderEmail) - InStrRev(V_ValiderEmail,".") > 3) Then Valider = False V_Status = "Der er for mange tegn efter sidste punktum i e-mail adressen." Exit Function End If ' (7) Undgaa ".." '------------------------------------------------------------------------- If InStr(V_ValiderEmail,"..") <> 0 Then Valider = False V_Status = "Der mŒ ikke være to punktummer lige op af hinanden i e-mail adressen." Exit Function End If ' (8) Min 2 tegn efter sidste "." '--------------------------------------------------------- If (Len(V_ValiderEmail) - InStrRev(V_ValiderEmail,".") < 2) Then Valider = False V_Status = "Der skal være mindst to tegn efter sidste punktum i e-mail adressen." Exit Function End If ' (9) Ingen "_" efter "@" '----------------------------------------------------------------- If ((InStr(V_ValiderEmail,"_") <> 0) AND (InStrRev(V_ValiderEmail,"_") > InStrRev(V_ValiderEmail,"@"))) Then Valider = False V_Status = "Der må ikke være en underscore (_) efter ""@""." Exit Function End If ' (10) Tjek for flere "@" '----------------------------------------------------------------- V_Snabler = 0 For V_i = 1 TO Len(V_ValiderEmail) If Mid(V_ValiderEmail,V_i,1) = "@" Then V_Snabler = V_Snabler + 1 End If Next If V_Snabler > 1 Then Valider = False V_Status = "E-mail adressen indeholder for mange ""@""." Exit Function End If ' (11) Check V_Domaene ud fra array '------------------------------------------------------- V_UgyldigeDomaener = Array("hotmai.com","yahho.dk","hotmaile.com","mail1stofanet.dk","ofri.dk","post1.dk","post2.dk","post3.dk","post4.dk","post5.dk","post6.dk","post7.dk","post8.dk","fc.skolekom.dk","post9.dk","hommail.com","jupiipost.dk","forom.dk","furom.dk","frorum.dk","mail.forum.dk","mailforum.dk","forum.mail.dk","sol.ak","guld.dk","hormail.com","wanacoo.dk","sol.mail.dk","mail.tel.dk") V_Domaene = Right(V_ValiderEmail,(Len(V_ValiderEmail) - InStrRev(V_ValiderEmail,"@"))) For V_i = 0 TO UBound(V_UgyldigeDomaener) If V_Domaene = V_UgyldigeDomaener(V_i) Then Valider = False V_Status = "E-mail adressens domæne er ugyldigt." Exit Function End If Next ' (12) Tjek om TLD'en er korrekt '---------------------------------------------------------- V_GyldigEndelse = False V_GyldigeEndelser = Array("dk","com","edu","gov","int","mil","net","org","af","al","dz","as","ad","ao","ai","aq","ag","ar","am","aw","ac","au","at","az","bs","bh","bd","bb","by","be","bz","bj","bm","bt","bo","ba","bw","bv","br","io","bn","bg","bf","bi","kh","cm","ca","cv","ky","cf","td","cs","cl","cn","cx","cc","co","km","cg","ck","cr","ci","hr","cu","cy","cz","dj","dm","do","tp","ec","eg","sv","gq","er","ee","et","fk","fo","fj","fi","fr","gf","pf","tf","ga","gm","ge","de","gh","gi","gr","gl","gd","gp","gu","gt","gg","gn","gw","gy","ht","hm","va","hn","hk","hu","is","in","id","ir","iq","ie","im","il","it","jm","jp","je","jo","kz","ke","ki","kp","kr","kw","kg","la","lv","lb","ls","lr","ly","li","lt","lu","mo","mk","mg","mw","my","mv","ml","mt","mh","mq","mr","mu","yt","mx","fm","md","mc","mn","ms","ma","mz","mm","na","nr","np","nl","an","nc","nz","ni","ne","ng","nu","nf","mp","no","om","pk","pw","ps","pa","pg","py","pe","ph","pn","pl","pt","pr","qa","re","ro","ru","rw","kn","lc","vc","ws","sm","st","sa","sn","sc","sl","sg","sk","si","sb","so","za","gs","es","lk","sh","pm","sd","sr","sj","sz","se","ch","sy","tw","tj","tz","th","tg","tk","to","tt","tn","tr","tm","tc","tv","ug","ua","ae","gb","uk","us","um","uy","su","uz","vu","ve","vn","vg","vi","wf","eh","ye","yu","cd","zm","zr","zw") V_Endelse = Right(V_ValiderEmail,(Len(V_ValiderEmail) - InStrRev(V_ValiderEmail,"."))) For V_i = 0 TO UBound(V_GyldigeEndelser) If V_Endelse = V_GyldigeEndelser(V_i) Then V_GyldigEndelse = True Exit For End If Next If NOT V_GyldigEndelse Then Valider = False V_Status = "Domæne endelsen (f.eks. "".dk"" el. "".com"") er ikke korrekt." Exit Function End If ' (13) Check hver enkelt tegn '------------------------------------------------------------- For V_i = 1 TO Len(V_ValiderEmail) If NOT IsNumeric(Mid(V_ValiderEmail,V_i,1)) AND (LCase(Mid(V_ValiderEmail,V_i,1)) < "a" OR LCase(Mid(V_ValiderEmail,V_i,1)) > "z") AND Mid(V_ValiderEmail,V_i,1) <> "_" AND Mid(V_ValiderEmail,V_i,1) <> "." AND Mid(V_ValiderEmail,V_i,1) <> "@" AND Mid(V_ValiderEmail,V_i,1) <> "-" Then Valider = False V_Status = "E-mail adressen indeholder et eller flere ugyldige tegn." Exit Function End If Next ' (14) Adresser der skal ekskluderes (grundet SPAM el. lign.) '----------------------------- V_Ekskluder = Array("JanEmil@.hotmail.com") For V_i = 0 TO UBound(V_Ekskluder) If V_ValiderEmail = V_Ekskluder(V_i) Then Valider = False V_Status = "Der kan ikke sendes til den valgte adresse da den er ekskluderet pga. misbrug." Exit Function End If Next End Function %> <% if Request.Form("email") <> "" then email = Request.Form("email") If Valider(email) Then set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("database.mdb") If Request.Form("RADIO") = "false" Then conn.Execute("DELETE * FROM maillingliste WHERE email='" & email & "'") V_Status = "E-mail adressen er nu slettet fra databasen" else on Error Resume Next conn.Execute("insert into maillingliste (email) values ('" & email & "')") On Error GoTo 0 V_Status = "E-mail adressen er nu tilføjet fra databasen" end if conn.Close set conn = nothing end if end if %> Velkommen til ABLO
ABLO.dk officielle e-portal. Alle rettigheder forbeholdes ©2005

Her kan du gratis se kort om dine rettigheder som kommende eller nuværende Andelshavere, benyt index.


På medlemmernes sider er emnerne mere udførligt behandlet.

AndelsBolighavernes LandsOrganisation

Tilbyder dig al den information Du kan ønske dig om andelsboligforhold, boligsøgning, samt hjælp til
stiftelse af andelsboligforeninger.


A/B LO's medarbejdere er  eksperter i andelsboligforhold, og står til rådighed for vore medlemmer over hele landet. Vi har kontor både øst & vest for storebælt.
Vi besvarer medlemmers spørgsmål pr. telefon kl. 10-15,

Boligsøger medlemsskab
med gratis adresseliste på over 3500 andelsboligforeninger over hele landet samt mere end 70 nye andelsboligforeninger stiftet i 97-99 koster kun kr. 180,00 ved indmeldelse, incl. 1 års købsrådgivning pr. telefon,   gennemgang af slutseddel ved køb, koder til medlemmernes sider, tjekliste til køb,
rabat på kontrolvurdering, m.v. ( Ventelisten er pt. lukket.)


 

Er du ikke medlem, kan du blive dette ved at indmelde dig i ABLO !

Expres indmeldelse, se nederst på siden.

Prisen for medlemskab er følgende.:

Medlemskab for andelshavere:
Klik på A eller B, så sender vi girokort til dig.

A. Medlemskab indmeldelse kr. 190,00 inkl. 1 års rådgivning
Herefter årligt kr. 120,0
0

Du er andelsbolighaver og ønsker, ANDELS-HAVERENS ABC, fri telefonrådgivning,
internetadgang, ret til opskrivning på Internet venteliste, bytteliste, info via e-mail,
rabat kr. 200,00 ved vor evt. vurdering af din lejlighed ved salg, samt mulighed for
banklån uden stiftelsesprovision til køb af lejlighed.

B. Forenings Medlemskab Årligt kr. 90,00 pr. andelshaver. Hele foreningen
skal indmeldes samtidig.

Du er andelsbolighaver og ønsker, fri telefonrådgivning, internetadgang, ret til
opskrivning på Internet venteliste, bytteliste, info via e-mail, rabat kr. 200,00
ved vor evt. vurdering af din lejlighed ved salg, samt ANDELS-HAVERENS ABC der
fortæller om de fleste regler for medlemmer og bestyrelser samt om hvordan det
erfaringsmæssigt er bedst at lede foreningen til alle medlemmer, samt mulighed
for banklån uden stiftelsesprovision til køb af lejlighed.
 

Medlemskab for Andelsbolig søgere:

Er Du ikke andelshaver, men boligsøgende, Kan Du indmelde dig via posthuset,

ABLO
Ringstedvej 503
4632 Bjæverskov
på giro 155 98 85.

Du vil herefter når betalingen er indgået til os modtage brugernavn & Password til
Internet http://www.ablo.dk , samt øvrigt materiale, herunder andelsboligforenings vejviser, købervejledning, tjekliste, i alt ca. 35 sider med posten samt ved oplysning
af e-mail adresse vore nyhedsbreve m.m.

Som boligsøger er Du nødt til at sikre dig den bedst mulige viden om dine rettigheder ved købet af andelslejlighed, for at undgå at blive snydt og komme til at betale for meget for andelslejligheden.
Mange  kommer for sent med problemerne.
 

C. Medlemskab indmeldelse kr. 180,00 Herefter årligt kr. 120,00:

Du er andelsboligsøger og ønsker, 2400 Andelsboligforenings adresser,
fri telefonrådgivning, internetadgang, ret til opskrivning på Internet venteliste,
bytteliste, info via e-mail, rabat kr. 200,00 ved vor evt. vurdering af din
lejlighed ved køb , samt mulighed for banklån uden stiftelsesprovision til køb af lejlighed.

D. Medlemskab indmeldelse kr. 280,00 Herefter årligt kr.100,00:

Du er andelsboligsøger og ønsker, 2400 Andelsboligforenings adresser,
ANDELS-HAVERENS ABC, fri telefonrådgivning, internetadgang, ret til
opskrivning på Internet venteliste, bytteliste, info via e-mail, rabat kr. 200,00
ved vor evt. vurdering af din lejlighed ved køb , samt mulighed for
banklån uden stiftelsesprovision til køb af lejlighed.

 

Expres indmeldelse foregår således:

Du sender os en e-mail på denne adresse indmeld@ablo.dk

Herefter foretager du indbetaling på postkontoret,
telefaxer os en kopi af indbetalingen,  med angivelse af dit
navn og adresse, samt evt. e-mailadresse, på
Telefaxnummer 5687 2529 ( alle posthuse har telefax ).

Modtages telefaxen inden kl. 15,00 afsendes adgangskoder
samme dag.

 

Indmeldelse gælder først ved indbetaling af ovennævnte beløb på
Giro 155 98 85 eller ved Check til vor adresse.

Når indbetaling er modtaget vil du få tilsendt materiale, samt
få udleveret Brugernavn samt Password   til medlemmernes sider.Tilmeld dig nu på giro 155 98 85  
indmeld@ablo.dk

Som sælger kan Du gratis få annonceret din lejlighed til salg. Ring  7020 0599 eller send os en email, og vor konsulent kontakter dig. info@ablo.dk

Lovgivningen har strenge regler ved køb og salg, derfor Gratis tjekliste til køb & salg fremsendes til alle, ved indsendelse af frankeret svarkuvert.

Andelslejligheder sælges & købes, klik her

Nu er A/B Håndbogen for bestyrelser & medlemmer 2000
udkommet.
Bestil bogen her, og vi sender denne pr. efterkrav.
Pris incl. porto kr. 375,00
Bestil her!!!

 

NYT !!!
Vi har etableret afdelingskontor vest for Storebælt, med speciale i nybyggeri.
Hils på Konsulenten. 
Klik Her:!!!

 

Kan Flygtninge købe andelsbolig ??

En mindre andelsboligforening fik, fra en Ejendomsmægler en henvendelse, angående en flygtningefamilie, der ønskede at overtage en andel i foreningen, mægleren var usikker på mulighederne for en overtagelse, idet familien efter de oplysninger man havde, ikke havde opholdt sig her i landet i mere end 6 mdr.
ABLO Vest påtog sig at undersøge mulighederne
Læs Nærmere!!!

Nu over 49000 besøg om måneden her på siden.
 

Der er to slags viden;
vi kender en ting selv,
eller vi ved, hvor vi kan
få information om den.
                      Samuel Johnson