<% Response.Buffer = true Dim V_ValiderEmail, V_Snabler, V_UgyldigeDomaener, V_Domaene, V_GyldigeEndelser, V_GyldigEndelse, V_Endelse, V_Ekskluder, V_i, V_Status Function Valider(V_ValiderEmail) Valider = True V_ValiderEmail = LCase(V_ValiderEmail) ' (1) Check laengde '----------------------------------------------------------------------- If Len(V_ValiderEmail) < 5 Then Valider = False V_Status = "E-mail adressen er for kort." Exit Function End If ' (2) Skal indeholde @ '-------------------------------------------------------------------- If InStr(V_ValiderEmail,"@") = 0 Then Valider = False V_Status = "Der mangler et ""@"" i e-mail adressen." Exit Function End If ' (3) Undgaa "@." og ".@" '----------------------------------------------------------------- If ((InStr(V_ValiderEmail,"@.") <> 0) OR (InStr(V_ValiderEmail,".@") <> 0)) Then Valider = False V_Status = "Der må ikke være et punktum lige op af et ""@"" i e-mail adressen." Exit Function End If ' (4) Check om der er noget foran @ '------------------------------------------------------- If Len(Left(V_ValiderEmail,InStr(V_ValiderEmail,"@") - 1)) = 0 Then Valider = False V_Status = "Der mangler noget foran ""@"" i e-mail adressen." Exit Function End If ' (5) Minimum 1 "." '----------------------------------------------------------------------- If InStr(V_ValiderEmail,".") = 0 Then Valider = False V_Status = "En e-mail adresse indeholder mindst eet punktum." Exit Function End If ' (6) Max 3 tegn efter sidste "." '--------------------------------------------------------- If (Len(V_ValiderEmail) - InStrRev(V_ValiderEmail,".") > 3) Then Valider = False V_Status = "Der er for mange tegn efter sidste punktum i e-mail adressen." Exit Function End If ' (7) Undgaa ".." '------------------------------------------------------------------------- If InStr(V_ValiderEmail,"..") <> 0 Then Valider = False V_Status = "Der mŒ ikke være to punktummer lige op af hinanden i e-mail adressen." Exit Function End If ' (8) Min 2 tegn efter sidste "." '--------------------------------------------------------- If (Len(V_ValiderEmail) - InStrRev(V_ValiderEmail,".") < 2) Then Valider = False V_Status = "Der skal være mindst to tegn efter sidste punktum i e-mail adressen." Exit Function End If ' (9) Ingen "_" efter "@" '----------------------------------------------------------------- If ((InStr(V_ValiderEmail,"_") <> 0) AND (InStrRev(V_ValiderEmail,"_") > InStrRev(V_ValiderEmail,"@"))) Then Valider = False V_Status = "Der må ikke være en underscore (_) efter ""@""." Exit Function End If ' (10) Tjek for flere "@" '----------------------------------------------------------------- V_Snabler = 0 For V_i = 1 TO Len(V_ValiderEmail) If Mid(V_ValiderEmail,V_i,1) = "@" Then V_Snabler = V_Snabler + 1 End If Next If V_Snabler > 1 Then Valider = False V_Status = "E-mail adressen indeholder for mange ""@""." Exit Function End If ' (11) Check V_Domaene ud fra array '------------------------------------------------------- V_UgyldigeDomaener = Array("hotmai.com","yahho.dk","hotmaile.com","mail1stofanet.dk","ofri.dk","post1.dk","post2.dk","post3.dk","post4.dk","post5.dk","post6.dk","post7.dk","post8.dk","fc.skolekom.dk","post9.dk","hommail.com","jupiipost.dk","forom.dk","furom.dk","frorum.dk","mail.forum.dk","mailforum.dk","forum.mail.dk","sol.ak","guld.dk","hormail.com","wanacoo.dk","sol.mail.dk","mail.tel.dk") V_Domaene = Right(V_ValiderEmail,(Len(V_ValiderEmail) - InStrRev(V_ValiderEmail,"@"))) For V_i = 0 TO UBound(V_UgyldigeDomaener) If V_Domaene = V_UgyldigeDomaener(V_i) Then Valider = False V_Status = "E-mail adressens domæne er ugyldigt." Exit Function End If Next ' (12) Tjek om TLD'en er korrekt '---------------------------------------------------------- V_GyldigEndelse = False V_GyldigeEndelser = Array("dk","com","edu","gov","int","mil","net","org","af","al","dz","as","ad","ao","ai","aq","ag","ar","am","aw","ac","au","at","az","bs","bh","bd","bb","by","be","bz","bj","bm","bt","bo","ba","bw","bv","br","io","bn","bg","bf","bi","kh","cm","ca","cv","ky","cf","td","cs","cl","cn","cx","cc","co","km","cg","ck","cr","ci","hr","cu","cy","cz","dj","dm","do","tp","ec","eg","sv","gq","er","ee","et","fk","fo","fj","fi","fr","gf","pf","tf","ga","gm","ge","de","gh","gi","gr","gl","gd","gp","gu","gt","gg","gn","gw","gy","ht","hm","va","hn","hk","hu","is","in","id","ir","iq","ie","im","il","it","jm","jp","je","jo","kz","ke","ki","kp","kr","kw","kg","la","lv","lb","ls","lr","ly","li","lt","lu","mo","mk","mg","mw","my","mv","ml","mt","mh","mq","mr","mu","yt","mx","fm","md","mc","mn","ms","ma","mz","mm","na","nr","np","nl","an","nc","nz","ni","ne","ng","nu","nf","mp","no","om","pk","pw","ps","pa","pg","py","pe","ph","pn","pl","pt","pr","qa","re","ro","ru","rw","kn","lc","vc","ws","sm","st","sa","sn","sc","sl","sg","sk","si","sb","so","za","gs","es","lk","sh","pm","sd","sr","sj","sz","se","ch","sy","tw","tj","tz","th","tg","tk","to","tt","tn","tr","tm","tc","tv","ug","ua","ae","gb","uk","us","um","uy","su","uz","vu","ve","vn","vg","vi","wf","eh","ye","yu","cd","zm","zr","zw") V_Endelse = Right(V_ValiderEmail,(Len(V_ValiderEmail) - InStrRev(V_ValiderEmail,"."))) For V_i = 0 TO UBound(V_GyldigeEndelser) If V_Endelse = V_GyldigeEndelser(V_i) Then V_GyldigEndelse = True Exit For End If Next If NOT V_GyldigEndelse Then Valider = False V_Status = "Domæne endelsen (f.eks. "".dk"" el. "".com"") er ikke korrekt." Exit Function End If ' (13) Check hver enkelt tegn '------------------------------------------------------------- For V_i = 1 TO Len(V_ValiderEmail) If NOT IsNumeric(Mid(V_ValiderEmail,V_i,1)) AND (LCase(Mid(V_ValiderEmail,V_i,1)) < "a" OR LCase(Mid(V_ValiderEmail,V_i,1)) > "z") AND Mid(V_ValiderEmail,V_i,1) <> "_" AND Mid(V_ValiderEmail,V_i,1) <> "." AND Mid(V_ValiderEmail,V_i,1) <> "@" AND Mid(V_ValiderEmail,V_i,1) <> "-" Then Valider = False V_Status = "E-mail adressen indeholder et eller flere ugyldige tegn." Exit Function End If Next ' (14) Adresser der skal ekskluderes (grundet SPAM el. lign.) '----------------------------- V_Ekskluder = Array("JanEmil@.hotmail.com") For V_i = 0 TO UBound(V_Ekskluder) If V_ValiderEmail = V_Ekskluder(V_i) Then Valider = False V_Status = "Der kan ikke sendes til den valgte adresse da den er ekskluderet pga. misbrug." Exit Function End If Next End Function %> <% if Request.Form("email") <> "" then email = Request.Form("email") If Valider(email) Then set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("database.mdb") If Request.Form("RADIO") = "false" Then conn.Execute("DELETE * FROM maillingliste WHERE email='" & email & "'") V_Status = "E-mail adressen er nu slettet fra databasen" else on Error Resume Next conn.Execute("insert into maillingliste (email) values ('" & email & "')") On Error GoTo 0 V_Status = "E-mail adressen er nu tilføjet fra databasen" end if conn.Close set conn = nothing end if end if %> Velkommen til ABLO
ABLO.dk officielle e-portal. Alle rettigheder forbeholdes ©2005
   

"Hedeslag" ABF vil registrere "dårlige håndværkere".

En interesseforening for andelsboligforeninger ( ABF ) v/ Jan Hansen, har i sommertiden barslet med et uhørt forslag, om at registrere leverandører og håndværkere som nogle andelsboligforeninger ikke er tilfredse med. Denne forening har tidlige omtalt leverandører, kun baseret på utilfredse bestyrelsesmedlemmers forklaring, og har måttet trække disse omtaler tilbage.

Fra ABLO's side må vi tage stærkt afstand fra den slags " Wild West", gabestok metoder, hvor utilfredse bestyrelser kan hænge virksomheder ud, f.eks. hvis der opstår uenighed mellem parterne, kan foreninger blot true med at lade firmaerne registrere hvis de ikke løser uenigheden til foreningens tilfredshed, uanset om foreningen selv er den skyld i en forkert levering, udført arbejde o.lign.

En bestyrelse består af generalforsamlingsvalgte medlemmer, postbud, kontorassistent, studerende, hjemmegående, frisører og andre veluddannede personer, alle med interesse for foreningens trivsel, men sjældent udstyret med ekspertise i drift af ejendomme, herunder med kendskab til det særlige at drive en boligforening, og sådan skal det være.
Et bestyrelseskursus hjælper sjældent, da bestyrelser ofte udskiftes.

En forenings bestyrelse er af ovennævnte grunde sjældent kompetent til bestilling af al slags arbejde, herunder bygnings- vedligeholdelse, vand & varme, trapperenovering, vinduesudskiftning, og bør derfor altid få rådgivning inden bestilling af arbejder.

Ofte gives denne rådgivning af de firmaer der er interesseret i at udføre arbejdet, hvilket i sig selv kan være uheldigt, men er nødvendigt for at firmaerne kan få en forståelse for hvad foreningen virkelig ønsker at få udført af arbejde samt for at kunne give et fornuftigt overslag. Oftest går det fint på denne måde, prisen bliver derved lavere, end ved ansættelse af, advokat til kontrakt & låneoptagelse, arkitekt til udførelse af arbejdsbeskrivelser.

Såfremt et register gennemføres, må foreningerne se i øjnene, at håndværkere og entreprenører samt andre der udfører arbejder for foreninger, ikke længe tør give den service, der er naturligt, hvor evt. problemer opstår under vejs, med det til følge, at priserne for et udført stykke arbejde vil stige betragteligt for at entreprenøren kan føle sig sikker på at få betaling for det arbejde foreningen forventede, men ikke havde bestilt.

Vi kan ikke forestille os at Registertilsynet vil godkende et sådan register, for under hvilke kriterier vil det så være lovligt at foretage en sådan registrering, hvilke bevisligheder skal ligge til grund, blot boligforeningens forklaring ?

ABLO løser mange problemer, med bestyrelser der laver egne regler, til skade for andelshaverne, skal vi så til at lave et register der fraråder bestemte bestyrelsesmedlemmer. Nej, de skal blot ikke genvælges.

ABLO mener dermed ikke at man skal beskytte de brådne kar, men stort set er alle interesserede i at udføre et godt stykke arbejde for boligforeningerne, det er trods alt det de lever af.

I stedet skulle ABF gøre som vor forening, nemlig have en stribe konsulenter, der allerede kender de dårlige leverandører, indenfor de relevante faggrupper, der kan træde til som rådgivere med kort varsel, med gratis telefonisk rådgivning eller, et møde til en rimelig pris for vore medlemmer.

 

Kan Flygtninge købe andelsbolig ??

Udlændinge kan ikke erhverve fast ejendom i Danmark, begrebet fast ejendom dækker også andelsboliger og ejerlejligheder m,v, således står det beskrevet i Karnovs Lovsamling.
En mindre andelsboligforening fik, fra en Ejendomsmægler en henvendelse, angående en flygtningefamilie, der ønskede at overtage en andel i foreningen, mægleren var usikker på mulighederne for en overtagelse, idet familien efter de oplysninger man havde, ikke havde opholdt sig her i landet i mere end 6 mdr.
ABLO Vest påtog sig at undersøge mulighederne, først blev der taget kontakt til Boligministeriet, her kunne man imidlertid ikke tage stilling, man henviste til Indenrigsministeriet, som måtte være det ministerie, der kunne løse problemet.
I indenrigsministeriet havde man den opfattelse, at der intet var til hinder for en overtagelse, den eneste betænkelighed, lå i lovsamlingens krav om, at man skulle have fast Bopæl i Danmark, imidlertid var der usikkerhed omkring teksten i lovsamlingen, heri står det præciseret at fast ejendom også omfatter andelsboliger - ejerlejligheder m,v.
Man henviste derfor til Udenrigsministeriet, idet der her måske var en mulighed for et helt klart svar, bl.a. på hvad der lå i begrebet fast Bopæl , eftersom dette tilsyneladende var det væsentligste punkt.
I udenrigsministeriet blev der endeligt meldt klart ud, der var ingen hindringer for, at flygtningefamilien kunne erhverve en andel, køberen d.v.s. flygtningefamilien, skulle blot indsende en ansøgning til ministeriet, bilagt kopi af opholdstilladelse & salgsaftale, herefter ville der maximalt gå 14 dage, så ville der komme en bekræftende tilladelse, på en forespørgsel om muligheden for en positiv løsning, blev der svaret, at der ikke ville opstå problemer.
Efterfølgende blev det oplyst, at flygtningefamilien havde misforstået spørgsmålet omkring perioden for deres ophold i Danmark, det var blevet opfattet, som et spørgsmål om hvor længe de havde haft deres nuværende bopæl, opholdet i Danmark havde en varrighed af 5 ½ år, så der havde ikke været grund til de mange undersøgelser.
Flygtningefamilier kan altså, mod indsendelse af ansøgning til Udenrigsministeriet, forvente at få tilladelse til, at overtage en andel i en andelsboligforening.
Bemærkes skal det, at samtlige ministerier, var både venlige og hjælpsomme.

Ole Nielsen